Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CONSTANTA

opc constanta

Adresa:
str. Poporului nr. 121 bis
Constanta

Telefon:
0241/554.557

Fax:
0241/631.528

Email:
constanta@opc.ro

INFORMATII DE ORDIN PUBLIC

1. Actul Normativ care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatiii Nationale pentru Protectia Consumatorilor este HG nr. 700/2012

2. Programul de functionare al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanța este:
Luni-Joi: 8.00-16.30
Vineri: 8.00-14.00

Programul de audiente:
Marti: 9.00-11.00

3. Conducerea Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta este asigurata de:
Comisar Sef Adjunct Ing: Dionisie Culetu

4. În cadrul instituţiei, responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public este ing. Mocanu Rodica. În fiecare zi lucrătoare a săptămânii, dimineaţa între orele 9,30 - 10,30 se vor difuza informaţii de ordin public cetăţenilor.

5. Sursa de finantare a institutiei este bugetul de stat

6. Organigrama cadru a CJPC ConstantaAUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Adresa: Str. Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti
Tel.: 311.18.62 / 311.22.62 / 313.50.26
Email: office@anpc.ro
Reclamatii: www.anpc.roonline@reclamatii.anpcnet.ro

Birou de presa al ANPC poate fi contactat prin:
telefon: 021.312.12.75, interior 944
fax: 021.314.34.61
email: biroupresa@anpc.ro

CRPC Regiunea Sud-Est(Galaţi):
Galaţi, Str. Egalității nr. 2
tel. 0336 802016,
fax 0236 460355,
email: galati@anpc.ro.

Competenţe ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. In acest sens, printre atribuţiile stabilite de lege, în conformitate cu art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Autoritatea controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea; în cazul produselor alimentare se exceptează efectuarea de controale tematice la producători, precum şi efectuarea de controale igienico-sanitare şi sanitar-veterinare;

 • constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege; sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;
 • controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
 • solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;
 • coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;
 • sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;
 • efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate.

Atribuţii ANPC

ANPC, in relatia cu operatorul economic, pentru a-l ajuta in desfasurarea activitatii in conditiile impuse de lege:

 • acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoane juridice;
 • autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase;
 • stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;
 • efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, în condiţiile legii;
 • propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea produselor, precum şi cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime.

In acest caz se aplica prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - consultare astfel:

 • informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
 • consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 • participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.